Wat is de Koran?

De Koran is het letterlijke woord van Allah dat via de aartsengel Gabriël aan de profeet Mohammed, vrede zij met hem, in de Arabische taal is geopenbaard. Het begon eind december van het jaar 609 (Allah is de Alwetende) in de Grot van Hira. De profeet Mohammed, vrede zij met hem, bezocht deze grot vaker om tot rust te komen en te bidden. Op de betreffende dag werd hij hier echter bezocht door de aartsengel Gabriël met de volgende boodschap:

{Al-Alaq – De Klonter/Embryo (Hoofdstuk 96), Vers 1-5}

1 – Lees in de Naam van jouw Heer, Degene Die (alles) heeft geschapen

 

2 – Hij heeft de mens uit een bloedklonter geschapen.

 

3 – Lees, en jouw Heer is de Meest Edele.

 

4 – Degene Die (het schrijven) met de pen heeft onderwezen.

 

5 – Hij heeft de mens datgene onderwezen wat hij niet weet.

Na deze eerste openbaring heeft de aartsengel Gabriël de profeet, vrede zij met hem, een onbekend aantal keer bezocht. Het ene moment werd slechts één vers geopenbaard, terwijl de inhoud van andere openbaringen uit meerdere verzen bestond. Tijdens een openbaring leerde de profeet, vrede zij met hem, niet alleen nieuwe verzen maar kreeg hij ook informatie over de indeling van de verzen. Zodoende werd duidelijk aan welke hoofdstuk de betreffende verzen dienden te worden toegevoegd maar ook wanneer het heilige boek in wording met een nieuwe hoofdstuk diende te worden uitgebreid.

De profeet, vrede zij met hem, reciteerde en memoriseerde de heilige teksten na iedere openbaring om ze vervolgens voor te dragen aan de metgezellen. Zij memoriseerden deze ook en tegelijkertijd leerden zij de verzen aan hun gezinnen die de goddelijke teksten op hun beurt uit het hoofd leerden. In aanvulling op het memoriseren van de Koran werden de verzen in opdracht van de profeet, vrede zij met hem, veilig gesteld door ze direct na een openbaring aan het juiste hoofdstuk te laten toevoegen door de geletterde metgezellen. De geschriften werden echter nog niet samengebundeld, omdat de Koran nog in de maak was waardoor de bestaande hoofdstukken langer werden en soms nieuwe hoofdstukken aan het geheel werden toegevoegd.

Uiteindelijk zijn er 6.236 verzen tussen het jaar 609 en 632 geopenbaard en de definitieve Koran telt 114 hoofdstukken. Om ervoor te zorgen dat de heilige teksten authentiek bleven, heeft Allah de aartsengel Gabriël bevolen om elk jaar tijdens de maand Ramadan alle geopenbaarde verzen te herhalen. Tijdens de Ramadan van het jaar 632 werd de gehele Koran nogmaals gereciteerd maar wel in een andere setting. De aartsengel Gabriël begon eerst met het voordragen van alle verzen aan de profeet, vrede zij met hem, vervolgens was het de beurt aan de profeet, vrede zij met hem, om de gehele koran te reciteren in het bijzijn van de aartsengel Gabriël.

Eerste Koran

De profeet, vrede zij met hem, overleed in 632 en in hetzelfde jaar werd Aboe Bakr as-Siddiq aangesteld als de eerste kalief. Tijdens zijn kalifaat werd de gehele Koran voor de eerste keer opgeschreven en verzameld in één enkel boek. Deze eerste versie was gebaseerd op de memorisatie van verschillende individuen en op de teksten die door de metgezellen in een eerder stadium waren opgeschreven. De metgezellen gebruikten een zeer streng authenticatie en verificatieproces om de eerste Koran samen te stellen. Nadat men overtuigd was van de authenticiteit van het samengebundeld exemplaar, werd de eerste geschreven Koran in het huis van Aboe Bakr bewaard. Deze kalief overleed echter in het jaar 634 waarna het boekwerk naar het huis van de tweede kalief, Omar ibn al-Chattab, werd overgebracht. Deze bleef daar bewaard tot hij kwam te overlijden. Vervolgens werd de originele Koran in het jaar 644 naar het huis van de dochter van Omar, Ḥafsa bint Omar, overgebracht. Deze werd door haar bewaard totdat de derde kalief, Uthman ibn Affan, het originele exemplaar heeft opgevraagd.

Tijdens het kalifaat van Uthman groeide de islamitische gemeenschap explosief. Bekeerlingen tot de islam waren niet alleen te vinden op het Arabische Schiereiland maar ook daarbuiten. Hoewel dit een positieve ontwikkeling was, begon Uthman zich echter zorgen te maken over de vertalingen van de Koran in de verschillende Arabische dialecten. De metgezellen reisden door het hele Arabische Rijk en het viel ze op dat bijvoorbeeld in sommige delen van Irak de Koran verzen anders werden gereciteerd dan zij hadden geleerd. Op het moment dat de kalief hierover werd geïnformeerd, besefte hij dat dit geen goede ontwikkeling was. Hij was van mening dat het letterlijke woord van Allah onrecht werd aangedaan maar ook dat de authenticiteit van de Koran in het geding was. Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen, heeft hij opdracht gegeven om alle vertalingen van de Koran, die in een ander Arabisch dialect waren geschreven te laten vernietigen. Tegelijkertijd werden kopieën van de originele Koran, waar Ḥafsa bint Omar over waakte, onder de moslims verspreid.

Koranfragmenten

De Koran van vandaag de dag is precies hetzelfde als de kopieën die Uthman vanaf het jaar 651 begon te verspreiden. Dit wordt ook bevestigd door de recent gevonden koranfragmenten in de bibliotheek van de Universiteit van Birmingham.
koran
Deze ontdekking heeft aangetoond dat de Koran het enige religieuze boek is dat in originele vorm bewaard is gebleven, sinds het 1400 jaar geleden is geopenbaard. Tevens kunnen we alleen maar concluderen dat onderstaande belofte van Allah bewaarheid wordt:

{Al-Hijr – Het Rotsachtige Pad (Hoofdstuk 15), Vers 9}

9 – Voorwaar, Wij hebben de Vermaning (d.w.z. de Koran) neergezonden. En waarlijk, Wij zullen er zeker over waken.

{Fussilat – Duidelijk Uitgelegd (Hoofdstuk 41), Vers 41-42}

41 – Voorwaar, degenen die niet in de Vermaning geloofden, toen deze tot hen kwam (zullen worden vernietigd). En waarlijk, het is zeker een almachtig Boek.

 

42 – De valsheid kan niet van voren en van achteren tot het (d.w.z. tot de Koran) komen. (Het is) een Neerzending van de Alwijze, de Meest Prijzenswaardige.

33 Reacties

  1. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

   Adjr oftewel beloningen voor je goede daden wa Allaahoe ta’aala e3lem

 1. Hasanaat zijn beloningen die je ontvangt wanneer je een goede daad verricht. Het tegenovergestelde zijn de sayiaat. Dit zijn strafpunten die voor het begaan van een slechte daad.

  Waarschijnlijk ben je ervan op de hoogte dat ieder persoon op deze aarde continue door 2 engelen wordt vergezeld. Degene aan de rechterzijde schrijft de goede daden op (hasanaat), terwijl de linker de opdracht heeft gekregen op de slechte daden te noteren (sayiaat). Op de Dag des Oordeels zal elk individu haar boek krijgen gepresenteerd zodat je kan teruglezen wat je op deze aarde hebt uitgespookt. De goede en slechte daden zullen worden gewogen en Allah zal uiteindelijk oordelen wat de eindbestemming zal worden. In de Koran wordt echter al aangegeven hoe degenen zullen reageren wanneer ze hun boek in hun linkerhand ontvangen:
  {Al-Haqqah – De Realiteit (Hoofdstuk 69), vers 25-27}
  25 – Maar, hij wiens boek in de linker hand wordt gegeven, zal zeggen: "O was mijn boek mij maar niet gegeven!
  26 – En had ik maar niet geweten wat mijn oordeel was!
  27 – O, had de dood maar aan mij een einde gemaakt!''.

  Verder staat het volgende in: {Al-An-am – Het Vee (Hoofdstuk 6), vers 160}
  "Als iemand met een goede daad komt dan is er voor hem tien maal zoveel en als iemand met een slechte daad komt dan wordt hem slechts dienovereenkomstig vergolden en hun zal geen onrecht worden aangedaan."

  De Profeet Mohammed s.a.w. heeft gezegd: "De gene die een enkele letter van het Boek van Allah leest, zal beloond worden met een goede daad. (Weet dat) Een goede daad wordt vermenigvuldigd met tien. Ik zeg niet Alif Laam Meem is één letter. Alif is één letter, Laam is één Letter, Meem is één letter. (At-Tirmidhi).

  1. Sallamouhaleikoum, ik snap dit stukje niet. “ Ik zeg niet Alif Laam Meem is één letter. Alif is één letter, Laam is één Letter, Meem is één letter. (At-Tirmidhi).”

   Wat wordt hiermee bedoeld?

 2. Bedankt voor het vertellen ! Zal vaker avonds erin lezen en ben nieuwsgierig ! Dat het authentiek boek Koran van zolang geleden bewaard is is heel goed ! Zo zijn er geen twijfels mogelijk ! En de oorsprong was misschien nog veel langer geleden ?

  1. Je weet niet wat vermaningen zijn? Hier een troost: zowel onder moslims als onder ‘andere mensen’ zijn er genoeg die vertaalde Koranteksten niet kunnen lezen of begrijpen door dit soort moeilijke termen en die het lezen ervan dan maar laten. Maar dan is het goed om het volgende te weten: Allah Soebhaanah hoewa Ta’ala (Verheven en Geprezen is Hij) is de Hoogste Intelligentie Zelve en spreekt op een verheven niveau. Het zijn Zijn Gesproken Woorden die in de Koran staan en daarom is in de meeste vertaalde Korans ook gekozen voor een wat ‘hoger’ taalniveau. Want je zult beprijpen dat ‘Jip en Janneke taal’ de woorden van Allah Ta’ala geen eer zullen aandoen. Maar laat je niet ontmoedigen door dergelijke moeilijke termen. En om te voorkomen dat anderen jou maar lastig of dom vinden, hier een tip: zet google synoniemen ernaast en je zult versteld staan hoeveel je ineens leert en zelf kunt begrijpen. Een kleine moeite! Ook zul je zien dat dezelfde moeilijke termen steeds in overige Koranteksten terugkeren en als je de betekenis eenmaal kent, dan is het lezen ervan niet meer zo moeilijk. Wel moet je soms goed opletten wie of wat er bedoeld wordt/worden (Allah, de engelen, de profeten, de ongelovigen, de gelovigen, de Koran enz). Een kwestie van begrijpend lezen. Zo wordt Allah vaak aangeduid met ‘Wij’ (dat wil niet zeggen dat er meer goden zijn, maar er wordt specifiek gekozen voor een meervoudsvorm om de Verheven Positie van Allah aan te duiden. Zelfs koningen en keizers hier op aarde spreken vaak met de term ‘wij’ wanneer zij zichzelf bedoelen. Een soort koningklijk taalgebruik dat van oudsher door dergelijke royalties wordt gebruikt. Voor het woord Koran worden meerdere woorden gebruikt, bijvoorbeeld: Furqan, Mushaf, de Bladen enz. Wanneer je dat eenmaal doorhebt dan is dat ook niet meer zo moeilijk. Dus google synoniemen of vertalen ernaast en ik kan je zeggen dat de beloning voor deze moeite groots is. Want Allah Ta’ala houdt van degenen die kennis vergaren en die zich erin verdiepen.

  1. u kunt op meerdere plaatsen eentje bestellen of kopen, of zelfs gewoon eentje gaan lezen in de moskee. Bol.com is ook een mogelijkheid

 3. Salaam wahaleikom, graag zou ik willen weten wat de koran zegt over het trouwen met een christenen, als moslim broeder, Is dit toegestaan? En waarom?

  Ma3salama

   1. Het trouwen met een christen of jood was eens toegestaan (honderden jaren terug) in de tijd dat zij nog behoorden tot de lieden van het boek, of te wel toen zij nog behoorden tot de christenen en joden die Allah’s openbaringen zuiver volgden. Echter heden zijn alle Islamgeleerden erover eens dat die christenen en joden al honderden jaren niet meer bestaan en het alleen is toegestaan met hen te huwen wanneer zij zich oprecht bekeren tot de Islam.

    De joden behoren reeds langer niet meer tot de oprecht/ware gelovigen. Zij kregen hoogmoed omdat Allah hen had uitverkoren en een belofte men hen had gemaakt. Door hun hoogmoed hebben zij de belofte (verbonden) met Allah verbroken en verloochenden (ontkennen/verwerpen) zij alles wat na hen kwam. Zo erkennen zij bijvoorbeeld niet de profeten Isa a.s. en Muhammad s.a.w. en hebben zij alle tekenen van hun komst in hun boek (de Thora) verborgen gehouden dan wel gewist. En wachten zij vandaag de dag nog steeds op een verlosser in de bloedlijn van Isaak, omdat zij geloven dat niet Ismael maar Isaak geofferd diende te worden (ook de christenen geloven dit). Door het verbreken van hun belofte en hun verdraaiingen en omdat zij de waarheid achterhouden terwijl zij het weten, heeft Allah hen uiteindelijk vervloekt.

    Surah Al-Baqarah:
    Toen verhardden jullie (joden) je harten daarna zodat zij als steen werden of zelfs harder dan dat, want voorwaar er zijn stenen waaruit rivieren ontspringen en er voorwaar er zijn stenen die splijten zodat er water uitstroomt en er zijn die er neervallen uit vrees voor Allah. En Allah is niet onachtzaam omtrent hetgeen jullie doen. Hopen jullie (moslims) dan nog dat zij (de joden) in jullie (godsdienst) geloven, terwijl er waarlijk een groep onder hen is, die het Woord van Allah heeft gehoord en die het verdraaien nadat zij het begrepen hadden, terwijl zij het weten? En wanneer zij (de joden) degenen die geloven ontmoeten, zeggen zij: “Wij geloven”, maar wanneer zij onder elkaar zij, dan zeggen zij: “Zullen jullie aan hen vertellen wat Allah aan jullie (de joden) heeft geopenbaard, zodat zij het als argument tegen jullie zullen gebruiken bij jullie Heer? Begrijpen jullie (joden) dan niet? En weten zij (joden) dan niet dat Allah weet wat zij verbergen en wat zij openlijk doen? Er er zijn ongeletterden onder hen die de Schrift (de Thora) niet kennen, behalve door kletspraat en zij vermoeden slechts. Wee dan degenen die de Schrift met hun eigen handen schrijven en vervolgens zeggen: “Dit komt van Allah”. Om het te verruilen voor iets van geringe waarde. Wee dan hen vanwege wat hun handen geschreven hebben en wee hen vanwege wat zij verrichten. En zij (de joden) zeiden:”De Hel
    zal ons niet raken, behalve een beperkt aantal dagen.”(O Muhammad) Zeg (aan hen): “Hebben jullie een belofte van Allah ontvangen (dat de Hel jullie niet zal raken)? (Als dat zo is) Dan zal Allah Zijn belofte niet verbreken. Of zeggen jullie over Allah iets wat jullie niet weten”? Welzeker, degenen die slechte daden verrichten en door hun zonden omsloten zijn, diegenen dan, zijn de bewoners van de Hel. Zij zijn daarin eeuweig levenden. ……enz…..enz…..
    Geloven jullie (joden) (maar) in een gedeelte van de Schrift (de opbaringen) en in een ander gedeelte niet? Er is geen beloning voor wie van jullie zo handelen, maar vernedering in het aardse leven. En op de Dag der Opstanding zullen zij worden teruggevoerd tot de zwaarste bestraffing. En Allah is niet onachtzaam omtrent hetgeen jullie doen.

    Nadat Isa a.s. (Jezus) ten hemel was gestegen (opgehaald was door Engel Gabriel in opdracht van Allah nadat Allah Isa’s smeekbede had verhoord om hem te redden, hij is dus niet gestorven aan het kruis zoals de christenen geloven, maar ten hemel verheven!) viel de leider van de christen weg. De christenen volgden daarna een pad van grote dwaling. Zij verzonnen daarna de goddelijke drie-eenheid (god de vader, god de geest en god de heilige zoon) wat gelijkgesteld wordt met het polythisme (meergodendom). Immers zij geloven in Jezus als de zoon van God maar daarnaast tevens ook in de goddelijkheid van moeder Maria, dus dat er op zijn minst 4 goden bestaan, waarmee zij de Heiligheid van Allah ernstig besmeuren. Dit terwijl Isa a.s. hen altijd heeft gezegd dat hij niet vanuit zichzelf spreekt maar God’s Woord kwam verkondigen voor het Iraelische volk en dat hij niet meer was dan een dienaar en een sterveling zoals wij mensen en dat de mensen dienden te geloven in maar 1 God. En ook de christenen verwerpen net als de joden alles (de profeet Muhammad s.a.w en de Koran) wat na hen kwam. Ook hebben zij na de eerdere Openbaringen en de Openbaringen die Isa a.s. mocht ontvangen gewijzigd, stukken er uitgehaald en stukken eigenhandig toegevoegd. En Openbaringen van Allah wijzigen of iets eraan toevoegen is een zeer ernstige zaak waar een grote straf op staat. En om dit alles zal Isa a.s. op de Dag der Opstanding afstand van hen (de christenenen) nemen.

    Hier volgt het gesprek tussen Allah en Isa a.s. dat op de Dag der Opstanding zal plaatsvinden [Surah Al Maaidah: ayaahs 116 en 117]:
    “En wanneer Allah zal zeggen: O, Isa heb jij tegen de mensen gezegd: ‘Neem mij en mijn moeder als goden naast Allah?, zal hij (Isa a.s.) zeggen: Verheerlijkt bent U, het is niet aan mij om zaken te zeggen waar ik geen recht op heb. En als ik dit gezegd zou hebben, dan had U dit geweten. U weet wat er in mij omgaat en ik weet niet wat er in U omgaat, want U bent de Kenner van het ongeziene. Ik heb hen (de mensen) enkel en alleen datgene gezegd dat U mij opgelegd had: aanbidt mijn Heer en jullie Heer. En ik was getuige van hen (dat zij dat deden), zolang ik in hun midden verbleef (toen ik nog leefde op aarde), maar nadat U mij tot U deed komen (mij ten hemel verhief), was U de bewaker over hen en U bent Getuige van alle zaken/dingen.’ En zo zullen al degenen die naast Allah aanbeden werden en die er niet tevreden mee waren (zoals Isa) afstand nemen van degenen die hen aanbaden. En zij (diegenen die afstand van hen zullen nemen) zullen duidelijk maken dat Allah de Enige is Die het recht had/heeft om aanbeden te worden.

    Voorts staat er in Surah Al-Baqarah hfdstk 2: ayaah 221:
    “Trouw niet met veelgodendienaressen, zolang zij niet gelovig zijn geworden (zich hebben bekeert); een gelovige slavin is beter dan een veelgodendienares, ookal bevalt zij (de veelgodendienares) jullie. En laat (jullie dochters) niet trouwen met veelgodendienaars, zolang zij (die mannen) niet gelovig zijn geworden (zich hebben bekeerd); een gelovige slaaf is beter dan een veelgodendienaar, ook al bevalt hij (de veelgodendienaar) jullie.

    En surah Al-Moetahana hfdstk 60: ayaah 10:
    “jullie die geloven! Wanneer gelovige vrouwen als uitgewekenen (als bekeerlingen) tot jullie komen, stelt haar dan op de proef. God kent haar geloof het best. En wanneer jullie weten dat zijn gelovig zijn (zij oprecht bekeerd zijn) zendt haar dan niet terug naar de ongelovigen. Zij zijn aan hen niet toegestaan (om mee getrouwd te zijn) en zij zijn voor haar niet toegestaan.

    Ik hoop dat dit je vraag heeft beantwoord.
    Moge Allah Ta’ala je kennis geven en vermeerderen en jou en je familie op het Rechte Pad leiden.

 4. Het is zeer de moeite waard om deze vertaling van de Koran te lezen. Wel is het jammer dat er taalfouten in staan. Als ik er een tegenkom, zal ik er melding van maken, tenzij de beheerder van deze webpagina daar geen behoefte aan heeft, en mits de fouten gecorrigeerd worden. Op deze pagina staat (41:42): "van voren nog van achteren". Dat moet zijn": "van voren noch van achteren" of "noch van voren, noch van achteren".

  1. Beste Johan,

   Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer wij worden geïnformeerd over eventuele fouten. Deze zullen In-Sha-Allah worden gecorrigeerd.

 5. Ik ga alles lezen vanaf nu om dichter bij god te staan
  Wil rust krijgen in me hart na alles wat ik heb gezien op jonge leeftijd moge de koran mij hiermee heloen Inshallah

 6. Ik heb een vraag over de beloftes die God jullie hadden beloofd? Welke beloftes zijn dat? waarom heeft de koran niet echt richtlijnen die gevolgd kunnen worden? Hoe zit het met het accepteren van de nieuwe testament? Wie is de persoon die nog moet terug komen bij jullie om de 2e testament waarin we nu leven moeten voltooien?

 7. God heeft de mensen gemaakt om zijn slaaf te zijn. En gelukkig heeft satan ons verteld dat als wij die appel zouden eten wij kunnen leven als goden. En dat doen wij ook. Jezus is de belangrijkste boodschapper geweest. Heb je naaste lief zoals jezelf. Dus ook de vrouw. De vrouw is je gelijke. Zelfs Mohamed zei dat. Uithuwelijking staat gelijk aan verkrachting en is verboden. Er mogen geen wetten of soerahs bijgeschreven worden. Dat zijn geen woorden van Mohamed. Maar dat is wel gebeurd in de koran door de jaren heen. Bijvoorbeeld zoals de hond is onrein. Ik twijfel niet aan Mohamed maar wel aan wat er bijgeschreven is in de koran. Ik geloof in God en zijn profeten zoals Mozes en de rest. Heb je naaste lief zoals je zelf is de eerste en belangrijkste wet van God. Niet denken maar doen dat geld ook voor de moslims. Doden is verboden. Vergis je niet die aliens dat noemden vroeger engelen. Er is in de hemel weinig verander. Bepaalde engelen zijn in opstand gekomen tegen God. Zie satan ook een engel en tegenstander van God. Geloven is niet altijd makkelijk. Jezus zijn boodschap is duidelijk heb je vijand lief en vergeef hem alleen zo krijg je vrede op aarde. God komt niet van deze planeet wij wel. En wij moeten van God onze naaste liefhebben. Wat de zionistische joden doen tegen de Palestijnen is eigenlijk verboden door God. De zionisten willen deze planeet regeren door middel van complotten tegen de rest van de wereld. En zelfs Jezus verwerpt dat. Niet alle joden zijn zionisten. Dat zijn rijke en sommige politieke belangrijke figuren. En dat is precies waarom Jezus terugkomt om daar een eind aan te maken. Waarom helpen die rijke olie magneten die moslims zijn hun medegelovigen niet. Ze hebben zoveel geld en helpen niet eens. Ze kopen wel voetbalclubs op dat kan wel. En die mensen durven zichzelf gelovig te noemen. Dat is precies waarom Jezus terug keert om een einde te maken aan het onrecht dat ze plegen. Drie procent van de wereld bewoners hebben meer geld dan 97 procent van de wereld en ze laten hun medemensen verhongeren armoe leiden en kunnen al het geld dat ze bezitten niet opmaken. Ze houden het voor zichzelf. Ze hebben hun medemensen niet lief. Het zijn vieze en oneervolle mensen. Kom in opstand tegen de gevestigde orde. Wij zijn met 97 procent hun met 3 procent. Die oorlog wordt gewonnen door de rechtvaardigen en de zachtmoedigen. Dat is namelijk wat je gelooft. Dat is God zijn koninkrijk op aarde. Weg met het kapitalisme. Dat werkt alleen voor de zionisten dat is hun complot om de aarde te regeren. Wij hebben helemaal geen Wereldbank nodig. Wat wij nodig hebben staat in de tien geboden van Mozes. Heb je naaste lief zoals jezelf. Gun elkaar iets niet alles wij hebben echte leiders nodig geen misleiders. Iedereen heeft recht op eten drinken en luxe wij kunnen elkaar helpen. Dezelfde rechten en plichten op deze planeet. Geen corruptie en zakken vullers. Liefde voor je medemens is een pré. Het kan overal hetzelfde zijn op deze planeet. Dat is de wil van God. Heel simpel.

  1. Beste….Ik ben het met een paar dingen niet met je eens.maar met heel veel wel.moge Allah ons leiden naar het goede.beste christen u moet weten,dat een moslim en een christen het dichtst bij elkaar staan van alle wereld religies.

 8. Zover ik weet zegt Allah swt in de koran tegen zijn profeet: wij hebben u als genade gestuurd naar de mensheid en andere shepselen. Allah zegt de waarheid.
  Abou yahya

 9. Ik hang geen enkel geloof aan en verwacht ook niet dat dat ooit gaat gebeuren. Maar door alles wat er vaak over moslims/Koran wordt gezegd ben ik wel geïnteresseerd in de Koran. Zonder de inhoud te kennen is het anders lastig om een mening te vormen. Nu wil ik graag een Nederlandse vertaling van de Koran aanschaffen, maar krijg dan heel veel keus uit verschillende boeken. Ik ben op zoek naar een zo precies mogelijke vertaling(zonder toelichting). Welke bestel ik dan?

 10. Een vermaning is een berisping of een waarschuwing. In het geval van de heilige Koran zou ik het eerder omschrijven als een waarschuwing, een verwittiging, een terechtwijzing.

 11. Hoi,

  ik ben aan het onderzoeken hoe de koran is ontstaan. Kan iemand mij helpen aan concept dat er maar 1 variant is? Zoals ik het hierboven lees, lijkt het heel logisch. Maar op andere plekken lees ik over Zayd ibn Thabit, die de opdracht heeft gekregen in het jaar 644 alle versies die rondgingen te vernietigen, om te borgen dat er maar 1 versie was. Klopt dat? In dat geval was er dus ooit een tijd dat er variatie was in de koran, maar al die variaties zijn heel snel uitgewist, waardoor er nu maar 1 variant is.

  Ik ben benieuwd of dit klopt?

  https://en.wikipedia.org/wiki/Zayd_ibn_Thabit

  Alvast bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button