Gebedstijden voor alle steden in Nederland en België

Het verrichten van het gebed en de gebedstijden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gebed is namelijk één van de vijf zuilen van de islam en dus een verplichting voor iedere moslim. Aangezien elk gebed een begin- en eindtijd kent, dient men de gebedstijden goed in de gaten te houden.

× Instellingen
Locatie
Auto
×
Berekening
Moskee beheerder? Klik op oranje icoontje op de kaart om moskee-pagina te claimen!

Belang van gebedstijden

Zoals de Ramadan, de Hadj en het vrijdaggebed behoort het gebed ook tot de rituelen die binnen de juiste tijdsspanne dienen te worden verricht. Wanneer een gebed bijvoorbeeld eerder wordt verricht dan de voorgeschreven tijd wordt dit niet geldig verklaard. Men dient dit gebed opnieuw te verrichten wanneer de tijd is aangebroken. Tegelijkertijd is men ook ongehoorzaam wanneer een gebed te laat wordt verricht. Allah heeft ons immers in soera 4 vers 103 bevolen om de gebeden binnen de juiste tijdsspanne te verrichten! Om een gebed geaccepteerd te krijgen, is het dus van essentieel belang dat het binnen de juiste tijdsspanne wordt verricht. Nu we de relevantie van het gebed en het belang van de juiste gebedstijden begrijpen, is het tijd om de juiste vraag te stellen: wat zijn de juiste gebedstijden voor Nederland en België in de wintermaanden?

Scope

Voordat we deze vraag gaan beantwoorden, lijkt het ons verstandig om eerst de scope af te bakenen. Koran.nl richt zich met name op degenen die in Nederland en België zijn geïnteresseerd in de koran en gebedstijden. We zullen ons dan ook beperken tot het in beeld brengen van de juiste gebedstijden voor Nederland en België. Daarnaast willen we een onderscheid gaan maken tussen de periode half mei/half augustus (zomermaanden) en de andere periode van het jaar (wintermaanden). De gebedstijden voor de zomermaanden kennen een andere dynamiek en zullen we inchaAllah een andere keer bespreken. Verder willen we ons ook beperken tot het eerste en het laatste gebed (salat Fajr en salat Isha). Dit zijn namelijk de gebeden waar vaak over wordt gediscussieerd.

Methode

Om onze vraag te kunnen beantwoorden, zullen we starten met het vermelden van de uitgangspunten van de verschillende rekenmethoden die in Nederland en België worden gebruikt. Vervolgens willen we de uitkomsten van deze berekeningen gaan toetsen. Dit willen we enerzijds doen door de uitkomsten van de gangbare berekeningsmethoden te vergelijken met vermeldingen in de koran en de overleveringen. Anderzijds willen we de uitkomsten ook afzetten tegen de beschikbare astronomische gegevens. Tot slot zullen we een poging doen om de juiste gebedstijden voor Nederland en België in de wintermaanden te bepalen.

Gebedstijden bepalen

Alle Islamitische scholen zijn het erover eens dat de gebedstijden dienen te worden bepaald door de stand van de zon. Onze natuurlijke lichtbron is helaas niet altijd en overal even goed zichtbaar. Bovendien verandert de stand van de zon t.o.v. de aarde gedurende de verschillende seizoenen. Om het toch enigszins praktisch te maken, hebben verschillende geleerden en instituten zich bezig gehouden met het ontwikkelen van een formule om de gebedstijden te bepalen.

Hieronder zullen wij de uitgangspunten van de methoden die in Nederland en België door de meeste moskeeën worden gehanteerd:

Gebedstijden volgens Muslim World League

De methode van Muslim World League (MWL) hanteert de volgende uitgangspunten:

 • salat Fajr dient te worden verricht wanneer de zon op 18 graden staat t.o.v. de horizon.
 • salat Isha dient te worden verricht wanneer de zon 17 graden onder de horizon is gedaald.

Gebedstijden volgens Islamic Society of North America

De methode van Islamic Society of North America (ISNA) hanteert de volgende uitgangspunten:

 • salat Fajr dient te worden verricht wanneer de zon op 15 graden staat t.o.v. de horizon.
 • salat Isha dient te worden verricht wanneer de zon 15 graden onder de horizon is gedaald.

Gebedstijden volgens Al-Yaqeen (Kennis instituut in Den Haag)

De methode van Al-Yaqeen hanteert de volgende uitgangspunten:

 • salat Fajr dient te worden verricht wanneer de zon op 14.6 graden staat t.o.v. de horizon.
 • salat Isha dient 90 minuten na salat Maghrib te worden verricht.

Gebedstijden van methoden toetsen

Laten we nu gaan kijken welke gebedstijden bovenstaande methoden gaan opleveren wanneer we de bovenstaande waarden gaan invoeren. De gebedstijden tool op koran.nl biedt de mogelijkheid om de betreffende methode te selecteren. Via de instellingen-knop kan de juiste methode worden geselecteerd. Vervolgens dien je de methode op te slaan om de berekening uit te voeren. Om een juiste vergelijking te maken, gaan we op de gebedstijden van 29 oktober 2017 van Amsterdam inzoomen:

gebedstijden

gebedstijden

Gebedstijden volgens MWL op 29 oktober 2017

 • salat Fajr begint om: 5:36
 • salat Isha begint om: 19:05

Gebedstijden volgens ISNA op 29 oktober 2017

 • salat Fajr begint om: 5:56
 • salat Isha begint om: 18:52

Gebedstijden volgens Al-Yaqeen op 29 oktober 2017

 • salat Fajr begint om: 5:57
 • salat Isha begint om: 18:47

Wat vertellen de koran en overleveringen over gebedstijden?

In soera 17 vers 78 staat het volgende:

Onderhoud het gebed zodra de zon afwijkt (van haar hoogste stand) tot aan de donkerte van de nacht en (reciteer) de Koran bij de dageraad (d.w.z. verricht het ochtendgebed). Voorwaar, van (het reciteren van) de Koran bij de dageraad wordt (door de Engelen) getuigd.

In soera 2 vers 187 staat het volgende:

En eet en drink, totdat de witte draad (d.w.z. het licht) van de dageraad aan jullie verschijnt en deze duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad (d.w.z. van de duisternis van de nacht).

Bovenstaande houdt in dat de begintijd van salat Fajr gelijk is aan het moment dat de dageraad verschijnt. Maar wanneer begint de dageraad? Om dit te kunnen beantwoorden dienen we de overleveringen te bestuderen.

Al-Bukhari, Volume 1, Book 11 Nummer 595 staat de overlevering van Abdullah bin Mas’ud:

‘Abdullah bin Mas’ud narrated: The Prophet said, “The Adhan pronounced by Bilal should not stop you from taking Suhur, for he pronounces the Adhan at night, so that the one offering the late night prayer (Tahajjud) from among you might hurry up and the sleeping from among you might wake up. It does not mean that dawn or morning has started.” Then He (the Prophet) pointed with his fingers and raised them up (towards the sky) and then lowered them (towards the earth) like this (Ibn Mas’ud imitated the gesture of the Prophet). Az-Zuhri gestured with his two index fingers which he put on each other and then stretched them to the right and left. These gestures illustrate the way real dawn appears. It spreads left and right horizontally. The dawn that appears in the high sky and lowers down is not the real dawn.

Al-Jaami’ • No. 4278

Jabir ibn Abdullah (RA) narrated: The Messenger (SAW) said there are two fajrs. The fajrwhich looks like the tail of a wolf: at such a time fajr prayer is not allowed, but the food intake is not forbidden either. The [next] fajr that spreads horizontally in the sky marks the time when fajr prayer is permitted and food is forbidden.

We weten nu dus dat er twee soorten dageraad zijn. Bij de eerste dageraad zien we een verticale lichtstraal aan de horizon (valse dageraad  – foto rechts). Op dit moment dienen we dus nog niet te stoppen met eten als we willen/moeten vasten. Bovendien is het ook nog niet de juiste tijd om salat Fajr te verrichten. Wanneer de verticale lichtstraal verdwijnt en overgaat in een horizontale lichtstraal (ware dageraad – foto links) dienen we te stoppen met eten en salat Fajr te verrichten.

gebedstijden

Alle islamitische scholen zijn het erover eens dat het Isha gebed start zodra de shafaq (schemering) volledig is verdwenen. Toch zijn er in de loop van de tijd twee verschillende interpretaties ontstaan. Het gaat met name om de definitie van shafaq. We kennen namelijk de rode shafaq (avondrood/nautisch schemering) en witte shafaq (astronomische schemering – wanneer de hemel één kleur begint aan te nemen en het volledig donker wordt).

Astronomische gegevens van 29 oktober 2017:

Wanneer we naar deze website navigeren, zien we de volgende gegevens voor de stad Amsterdam:

 • de nacht eindigde om 5:35
 • de rode shafaq eindige om 18:32
 • de witte shafaq eindigde 19:11
 • het werd volledig donker om 19:11

Conclusie gebedstijden volgens methode MWL

We kunnen voorzichtig concluderen dat de 18 graden regel voor het bepalen van het Fajr gebed niet van toepassing is in Nederland en België voor de wintermaanden. Deze methode laat immers het einde van de nacht samenvallen met de begintijd van salat Fajr. De overleveringen vertellen ons echter dat er eerst sprake dient te zijn van een valse dageraad voordat het Fajr salat kan beginnen. Tegelijkertijd constateren we dat het niet duidelijk is welke shafaq MWL als uitgangspunt hanteert. Zowel het einde van de rode shafaq als het einde van de witte shafaq komen niet overeen met het tijdstip van salat Isha. Dit betekent dus dat de 17 graden regel voor de wintermaanden niet het gewenste resultaat oplevert.

Conclusie gebedstijden volgens methode ISNA

Wanneer we de ISNA methode toepassen zien we dat salat Fajr 21 minuten na het einde van de nacht dient te worden verricht. Dit zou misschien wel de juiste gebedstijd voor salat Fajr kunnen zijn. Er wordt immers rekening gehouden met de tijdsspanne van de valse dageraad. We weten echter niet hoelang dit duurt! Voor salat Isha geldt hetzelfde als de MWL methode. Het Isha gebed van 18:52 komt niet overeen met het einde van de rode shafaq noch met het einde van de witte shafaq.

Conclusie gebedstijden volgens methode Al-Yaqeen

De methode van Al-Yaqeen geeft voor salat Fajr ongeveer hetzelfde resultaat als die van ISNA. Voor salat Isha zien net als bij de andere twee methoden ook een afwijkend resultaat. Al-Yaqeen geeft echter aan dat zij salat Isha het hele jaar door 90 minuten na salat Maghrib verrichten. De reden die wordt aangevoerd heeft te maken met het feit dat het complex is om de begintijd van salat Isha te bepalen. Tegelijkertijd weet men ook dat de maximale tijdsspanne van de rode shafaq 90 minuten is. Men slaat hiermee twee vliegen in één klap door voor een veilige maar ook praktische oplossing te kiezen.

Welke gebedstijden dient men aan te houden in Nederland en België?

Wij beseffen dat het niet eenvoudig is om de geformuleerde vraag te beantwoorden. Dit heeft te maken met het feit dat wij maar simpele mensen zijn en niet over alle kennis beschikken. Allah is de alwetende! We kunnen echter wel vaststellen dat de methode van Al-Yaqeen het beste uit de bus komt. Wij zijn uiteraard niet over één nacht ijs gegaan en hebben meerdere uitkomsten van de hierboven weergegeven methoden met de astronomische gegevens vergeleken. We zagen iedere keer weer dat de MWL en ISNA methoden het meest afweken van de gegevens op deze website.

Aangezien wij voor de meest betrouwbare methode dienen te kiezen, gaat onze voorkeur ook uit naar de methode van Al-Yaqeen. Onder het mom van goed voorbeeld doet goed volgen, hebben we de gebedstijden op koran.nl voorzien van de standaard waarden die door Al-Yaqeen worden gehanteerd. Alhamdoulillaah zien we dat steeds meer moskeeën deze methode overnemen. We hopen dan ook dat de andere moskeeën in Nederland en België snel zullen volgen. Zodoende kunnen we InchaAllah onze verplichte gebeden zonder de terugkerende discussies verrichten.

 

 

1 thought on “Gebedstijden voor alle steden in Nederland en België”

 1. Assalaam alaikum
  Masallah. Ik ben erg tevreden over de inhoud en samenstelling op jullie website. Verder heel goed en duidelijke uitleg over de calculatie methoden van de gebedstijden. Ook wij van IGN moskee Al-Ichlaas uit Den Haag nemen de rekenmethode van Al-yaqeen over van koran.nl. Moge Allah jullie zegenen en wijsheid geven, Ameen.
  Wassalaam,
  Mobarek Boedhoe
  voorzitter IGN moskee Al-Ichlaas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close